regelgeving

Om een bouwwerk of gebouw te bouwen of verbouwen is er mogelijk een vergunning nodig.

De woningwet maakt onderscheidt in:

- vergunningsvrij bouwen
- reguliere omgevingsvergunning


De reguliere omgevingsvergunning kan worden aangevraagd in twee fasen. De eerste fase bestaat uit een welstandstoets en een bestemmingsplantoets.
De tweede fase uit het toetsen van de technische onderdelen zoals die gesteld zijn in het Bouwbesluit.

De aanvraag bestaat uit modules waarbij aangegeven moet worden wat de activiteiten zijn waarvoor vergunning wordt aangevraagd bijvoorbeeld: activiteit bouwen, sloppen, kappen....

Mocht het bouwwerk of gebouw een Rijksmonument, Gemeentelijk monument of beschermd stads- of dorpsgezicht zijn, dan moet ook de activiteit "onderhoud aan monumenten" aangevraagd worden.

Op de website www.omgevingsloket.nl kan er een vergunningscheck gedaan worden om te zien of u vergunning nodig heeft.

Voor meer informatie over bouwregelgeving klikt u op de links hieronder.

Bouwregelgeving: www.vrom.nl

Bouwbesluit: www.bouwbesluitonline.nl

Bestemmingsplannen: www.gemeentepublicaties.nl  www.ruimtelijkeplannen.nl  

Op de site van de gemeente Amsterdam vindt u een aantal checklisten en voorbeeldtekeningen voor het aanvragen van diverse bouwwerken en verbouwingen.

www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bouwen-verbouwen/vergunningen/verbouwen-uitbouwen


PER 1 OKTOBER 2010 IS DE WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (WABO) IN WERKING GETREDEN.  HET BESLUIT OMGEVINGSRECHT (BOR) IS VAN TOEPASSING. DE BELANGRIJKSTE WIJZIGING T.O.V. HET HUIDIGE VERGUNNINGENSTELSEL IS DAT ALLE VERGUNNINGSAANVRAGEN IN ÉÉN VERGUNNING WORDT SAMENGEVAT, DE ZOGENAAMDE OMGEVINGSVERGUNNING. VOOR MEER INFORMATIE KLIK OP DE LINK HIERONDER.

Omgevingsvergunning: http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsvergunning/